اخبار مهم
Home / Tag Archives: پرس پا

Tag Archives: پرس پا

استپ با هالتر – بدنسازی

15780_906.gif

روش انجام حرکت استپ با هالتر برای انجام حرکت بدنسازی استپ با هالتر، یک میله هالتر برداشته و پشت گردن و شانه‌ها قرار دهید. جلوی یک نیمکت صاف بایستید و در همان حال که هالتر پشت گردن است، ابتدا پای راست و بعد پای چپ را روی نیمکت قرار دهید. ...

Read More »

اسکات دمبل روی نیمکت – بدنسازی

15781_586.gif

روش انجام حرکت اسکات دمبل روی نمیکت برای انجام حرکت بدنسازی اسکات دمبل روی نمیکت، جلوی یک نیمکت بایستید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌‌ها باز کنید. دو دمبل بردارید و دست‌ها را دو طرف بدن آویزان کنید. به حالت اسکات و در حالی که کمر را کاملا ...

Read More »

اسکات پرشی – بدنسازی

15782_737.gif

روش انجام حرکت اسکات پرشی برای انجام حرکت بدنسازی اسکات پرشی پاها را دو برابر عرض شانه‌ها باز کرده و دست‌ها را به شکل ضربدری جلوی سینه بگیرید. در موقعیت تمرین دیپ اسکات بنشینید و در همین حال تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بپرید و دست‌ها را بالا ...

Read More »

اسکات هالتر از جلو روی نیمکت – بدنسازی

15785_195.gif

روش انجام حرکت اسکات هالتر از جلو روی نمیکت برای انجام این حرکت بدنسازی یک هالتر بردارید و جلوی یک نیمکت صاف بایستید. هالتر را با دو دست کمی پایین‌تر از چانه بگذارید و با شانه‌ها طوری نگه دارید که بازوها به صورت موازی با زمین قرار گیرند. پاها را ...

Read More »

هاگ پا ماشین – بدنسازی

15784_913.gif

روش انجام حرکت هاگ پا ماشین برای انجام حرکت بدنسازی هاگ پا ماشین، به پشت روی یک دستگاه هاگ دراز بکشید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کرده، کف پاها را روی جای پای دستگاه تکیه دهید. مثل وقتی می‌خواهید روی صندلی بنشینید تا جایی که ران‌‌ها ...

Read More »

پرس پا ماشین خوابیده – بدنسازی

15794_861.gif

روش انجام حرکت پرس پا ماشین خوابیده برای انجام حرکت بدنسازی پرس پا ماشین خوابیده، روی دستگاه پرس پا بنشینید و کمر را کاملا صاف به پشتی دستگاه تکیه دهید. پاها را با فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری از یکدیگر به دستگاه تکیه دهید و به آرامی زانوها را خم ...

Read More »