اخبار مهم
Home / Tag Archives: اسکات

Tag Archives: اسکات

اسکات هالتر روی نیمکت – بدنسازی

15779_457.gif

روش انجام حرکت اسکات هالتر روی نمیکت برای انجام حرکت بدنسازی اسکات هالتر، یک نیمکت را جلوی رک هالتر قرار داده و پشت به نیمکت صاف بایستید. میله هالتر را برداشته و پشت گردن خود نگه دارید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌‌ها باشد. حالا به شکل حرکت ...

Read More »

اسکات پرشی – بدنسازی

15782_737.gif

روش انجام حرکت اسکات پرشی برای انجام حرکت بدنسازی اسکات پرشی پاها را دو برابر عرض شانه‌ها باز کرده و دست‌ها را به شکل ضربدری جلوی سینه بگیرید. در موقعیت تمرین دیپ اسکات بنشینید و در همین حال تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بپرید و دست‌ها را بالا ...

Read More »

اسکات هالتر از جلو روی نیمکت – بدنسازی

15785_195.gif

روش انجام حرکت اسکات هالتر از جلو روی نمیکت برای انجام این حرکت بدنسازی یک هالتر بردارید و جلوی یک نیمکت صاف بایستید. هالتر را با دو دست کمی پایین‌تر از چانه بگذارید و با شانه‌ها طوری نگه دارید که بازوها به صورت موازی با زمین قرار گیرند. پاها را ...

Read More »

هاگ پا ماشین – بدنسازی

15784_913.gif

روش انجام حرکت هاگ پا ماشین برای انجام حرکت بدنسازی هاگ پا ماشین، به پشت روی یک دستگاه هاگ دراز بکشید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کرده، کف پاها را روی جای پای دستگاه تکیه دهید. مثل وقتی می‌خواهید روی صندلی بنشینید تا جایی که ران‌‌ها ...

Read More »

اسکات اسمیت – بدنسازی

15790_804.gif

روش انجام حرکت اسکات اسمیت برای انجام حرکت بدنسازی اسکات اسمیت جلوی یک دستگاه اسمیت بایستید و یک میله هالتر را پشت شانه‌ها قرار دهید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها و کمر کاملا صاف باشد. برای درست انجام دادن این حرکت بدنسازی، به شکل اسکات بنشینید و ...

Read More »

اسکات هالتر پا باز – بدنسازی

15788_598.gif

روش انجام حرکت اسکات هالتر پا باز برای انجام حرکت اسکات هالتر پا باز ، یک میله هالتر را پشت گردن برده و به شانه‌ها تکیه دهید. پاها را تا جایی که بتوانید حرکت اسکات را به راحتی انجام دهید باز کنید و کمر را کاملا صاف نگه دارید. به ...

Read More »

اسکات یک پا نشسته با ماشین – بدنسازی

15787_360.gif

روش انجام حرکت اسکات یک پا نشسته با ماشین حرکت اسکات یک پا نشسته با ماشین در بدنسازی بسیار شبیه حرکت هاگ اسکات ماشین است با این تفاوت که این بار به جای عمود ایستادن، روی دستگاه می‌نشینید و بدن موازی با زمین قرار می‌گیرد. یکی از پاها را به ...

Read More »

هاگ یک پا ماشین – بدنسازی

15792_810.gif

روش انجام حرکت بدنسازی هاگ یک پا ماشین برای انجام حرکت هاگ پا ماشین، به پشتی دستگاه هاگ تکیه دهید و یکی از پاها را به دستگاه تکیه دهید و پای دیگر را روی زمین قرار دهید. به حالت نشستن روی صندلی تا جایی که ران پا موازی با زمین ...

Read More »