اخبار مهم
Home / سلامت / کالری تن ماهی؛ هر ۱۰۰ گرم تن ماهی چند کالری دارد؟
317173_671.jpg

کالری تن ماهی؛ هر ۱۰۰ گرم تن ماهی چند کالری دارد؟کالری تن ماهی باتوجه به اینکه در روغن یا آب کنسرو شده باشد، متفاوت است. به طور معمول هر ۱۰۰ گرم تن ماهی کنسرو شده در روغن ۱۸۶ کالری دارد، در نظر داشته باشید که کالری ماهی تن کنسرو شده در آب کمتر است.

می فایل