اخبار مهم
Home / اجتماعی / نحوه دريافت حق بيمه بر مبنای دستمزد ۹۵ مشخص شد
473559_279.jpg

نحوه دريافت حق بيمه بر مبنای دستمزد ۹۵ مشخص شد

به گزارش گروه جامعه سایت خبری،این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی كار، شورایعالی تامین اجتماعی و ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداكثر دستمزد سنواتی در سال ۱۳۹۵ و همچنین دستمزد مقطوع بیش از ۲۷۰فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، كارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است. 

در این دستور اداری آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال اعلام می ‌شود.همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴، معادل ۱۴ درصد افزایش می‌یابد؛ مشروط بر اینكه از حداقل دستمزد روزانه كمتر نباشد. 

بر این اساس، مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری كه مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه ۲۷۰هزار و ۷۲۲ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است؛ مشروط بر اینكه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال كمتر نباشد. 

براساس این دستور ابلاغی ‌با توجه به اینكه طبق بند ۳ تصویب نامه شورایعالی كار مقرر شده است، ماهیانه مبلغ یك میلیون و یكصد هزار ریال كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی كارفرمایان به تمام كارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود به همین منظور كارفرمایان ذیربط می ‌بایست، هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده در ستون مزایای مشمول ‌همراه سایر اقلام و همچنین كسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام كنند. 

بر اساس این دستور اداری، دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل ۳۵۱ هزار و ۹۴۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ۲۹۷ هزار و ۸۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاكسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال تعیین شده است. 

با توجه به بخشنامه شماره ۷،۴ مشترك فنی و درآمد، حق بیمه كارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در كارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب ۲ /۱ ، ۳ /۱ و ۴ /۱ برابر حداقل دستمزد سال ۹۴ به ترتیب برای كارگران درجه سه ۳۲۴ هزار و ۸۷۰ ریال، درجه ۲، ۳۵۱ هزار و ۹۴۰ ریال و درجه یك ۳۷۹ هزار و ۱۰ ریال محاسبه و وصول می ‌شود. 

با عنایت به مصوبات شوایعالی تامین اجتماعی و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی حداكثر دستمزد روزانه مشمول كسر حق بیمه در سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یك میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۴ ریال تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.
انتهای پیام/

می فایل